NOTEIKUMI

Zehnder pārdošanas un piegādes noteikumi

1. Vispārējā informācija

1.1. Šie pārdošanas un piegādes noteikumi (“Noteikumi”) ir saistoši pie preču (“Preču”) pārdošanas pircējam (“Pircējam”), ja to derīgums ir atzīts pirkuma līgumā, piedāvājumā vai Zehnder Baltics OÜ vai tā meitasuzņēmumu (“Pārdevējs”) pieņemtajā pasūtījumā. Ja piegāde tiek veikta uz izplatīšanas līguma starp Pircēju un Pārdevēju pamata, Noteikumi attiecas uz jebkuru pasūtījumu, kas veikts saskaņā ar šādu līgumu, ja piemērojamā līgumā nav noteikts citādi. Jebkuri nosacījumi, kurus pieprasa Pircējs, un kuri ir pretrunā ar Noteikumiem, tiks piemēroti tikai tad, ja Pārdevējs tiem ir nepārprotami piekritis rakstiski.

Pārdevējs ik pa laikam var grozīt šos Noteikumus. Jaunākā versija ir pieejama:  https://zehnder.ee/rahvusvahelise-muugi-ja-tarne-tingimused

2. Pasūtījumi

2.1. Lai iegādātos Preci, Pircējam jāiesniedz Pārdevējam pasūtījums pa tālruni, e-pastu, interneta veikalā vai, ja piemērojams, personīgi.

2.2. Pircēja pasūtīto Preču pirkuma līgums (“Pirkuma līgums”) stājas spēkā tad, kad Pārdevējs ir rakstiski (e-pastā) apstiprinājis pasūtījumu (“Pasūtījuma apstiprinājums”). Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var atteikties pieņemt pasūtījumus no Pircēja.

2.3. Ja pasūtījums netiek veikts uz saistoša piedāvājuma pamata, vai ja pasūtījums atšķiras no piedāvājuma, Pasūtījuma apstiprinājums ir izšķirošs. Ja Pārdevējs 24 stundu laikā pēc Pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas nesaņem no Pircēja iebildumu pret atšķirīga pasūtījuma apstiprināšanu, Pasūtījuma apstiprinājums tiek uzskatīts par saistošu.

2.5. Izmaiņas Pasūtījumā un tā atcelšana ir bez maksas tikai tad, ja Pasūtījums vēl nav apstrādāts.

2.6. Specifikācijas tehniskajos dokumentos, kā arī brošūrās un katalogos ir saistošas tikai tad, ja tas ir nepārprotami norādīts.

2.7. Attēli, izmēri, standarta diagrammas un svari nav saistoši; mēs paturam tiesības veikt dizaina izmaiņas. Materiāli var būt aizstāti ar citiem līdzvērtīgiem. Ja nepieciešams, skices ar izmēriem, kas atbilst patiesībai un ir saistoši, ir skaidri jāpieprasa.

2.8. Pārdevējs patur visas tiesības uz plāniem, rasējumiem, tehniskajiem dokumentiem un programmatūru, ko tas ir nodevis Pircējam. Pircējs atzīst šīs tiesības un bez Pārdevēja rakstiska apstiprinājuma nedalīsies un nedos trešajām personām dokumentus un programmatūru daļēji vai pilnībā.

2.9. Pircējs ne vēlāk kā, veicot Pasūtījumu, rakstiski informē Pārdevēju par attiecināmajiem noteikumiem, direktīvām un standartiem attiecībā uz Pirkuma līgumu.

3. Piegādes noteikumi

3.1. Preces tiek piegādātas saskaņā ar vienu no šādiem piegādes noteikumiem:

  • FCA Tallinas pārdevēja noliktava Kalda 9a (FCA – INCOTERMS 2020);
  • DAP pircēja atrašanās vieta (kā norādīts Pasūtījumā) (DAP – INCOTERMS 2020);

3.2. Piegādes noteikumu izvēli Pircējs norāda, veicot pasūtījumu. DAP piegādes noteikumu gadījumā Pircējs atlīdzina piegādes izmaksas, saņemot attiecīgu rēķinu no Pārdevēja.

3.3. Visas nodevas, nodokļus un citus maksājumus, kas saistīti ar Preču importu, sedz Pircējs.

3.4. Pasūtījuma apstiprinājumā saskaņotie piegādes datumi ir orientējoši un var tikt pamatoti pagarināti, ja rodas apstākļi, no kuriem Pārdevējs nevar izvairīties, neraugoties uz to, ka pienācīgi centās to izdarīt.

3.5. Pārdevējs iesaiņo Preces saskaņā ar kopējiem standartiem, ja vien Pārdevējs no Pircēja nesaņem īpašu paziņojumu par ko citu.

4. Preču saņemšana, uzglabāšana un glabāšana noliktavā

4.1. FCA piegādes noteikumu gadījumā, par Preču gatavību saņemšanai Pārdevējs paziņo pa e-pastu vai tālruni (“Paziņojums par preču gatavību saņemšanai”). Pircējs (vai tā norīkotais pārvadātājs, kas paņem Preces) iesniedz Pārdevējam pasūtījuma datus, kurus Pārdevējs ir nosūtījis Pircējam Pasūtījuma apstiprinājumā, kā arī norīkotā pārvadātāja nosaukumu. Ja Pircējs nesniedz informāciju no Pasūtījuma apstiprinājuma, Pārdevējam ir tiesības atteikties nodot Preces Pircējam vai tā pārstāvim, kamēr Pircējs nav iesniedzis Pasūtījuma apstiprinājumā norādīto informāciju.

4.2. Pircējam jāorganizē pasūtīto Preču savākšana 7 darba dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir nosūtījis Paziņojumu par preču gatavību.

4.3. Pasūtījumus, kurus Pircējs nav paņēmis 7 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, Pārdevējs patur tiesības atcelt vai izrakstīt Pircējam rēķinu par attiecīgajām noliktavas izmaksām līdz Preču saņemšanas brīdim. Ja Pārdevējs ir atteicies no Pasūtījuma saskaņā ar šo noteikumu 6. sadaļu, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircēja samaksāto naudu par Preci 7 darba dienu laikā. Zehnder šajā gadījumā pēc saviem ieskatiem var iekasēt maksu vai pirkuma cenu, kā noteikts Pasūtījumā.

5. Cenas / priekšapmaksas pasūtījumi

5.1. Ja vien Puses nav vienojušās par kredīta nosacījumiem, samaksa par Precēm jāveic 30 dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu, vai līdz Pasūtījuma apstiprinājumā norādītajam termiņam. Ja maksājums nav samaksāts noteiktajā termiņā, no nesamaksātās summas jāmaksā soda nauda 8% gadā.

5.2. Ja Puses ir vienojušās par Preces priekšapmaksu un Pircējs nav samaksājis par Preci noteiktajā termiņā, tas tiek uzskatīts par būtisku Pirkuma līguma pārkāpumu un Pārdevējam ir tiesības nekavējoties atteikties no Pasūtījuma un iekasēt maksu vai pirkuma cenu, kā minēts pasūtījumā. Turklāt Pārdevējs var pieprasīt Pircējam sniegt garantiju par visu pirkuma cenu visiem turpmākajiem pasūtījumiem pret visu pasūtīto Preču piegādi.

5.3. Ja viens vai vairāki izmaksu faktori palielinās pēc līguma noslēgšanas datuma, arī tad, ja tas notiek paredzamu apstākļu dēļ, uzņēmums Zehnder patur tiesības attiecīgi paaugstināt iepriekš saskaņoto cenu.

6. Atteikuma tiesības

6.1. Pircēja maksātnespējas gadījumā vai ja Pircējs nav samaksājis par iepriekšējo pirkumu, Pārdevējam ir tiesības apturēt piegādi, līdz tiek garantēta nesamaksātās pirkuma cenas samaksa. Ja Pircējs nevar piedāvāt šādu garantiju saprātīgā termiņā, Pārdevējs var atteikties no pārdošanas, un Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var iekasēt maksu.

Patērētāji

6.2. Ja Pircējs ir patērētājs Igaunijas Saistību likuma izpratnē (fiziska persona, kas pērk preces no Pārdevēja ārpus savas saimnieciskās vai profesionālās darbības (“Patērētājs”)), Patērētājam ir tiesības atkāpties no Pirkuma līguma un atgriezt Preci 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu.

6.3. Atteikuma termiņš beidzas 14 dienas pēc dienas, kad Patērētājs vai viņa izraudzīta trešā persona, kas nav Preču pārvadātājs, ir fiziski paņēmusi preces.

6.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Patērētājam ir jāpaziņo Pārdevējam par savu lēmumu atkāpties no Pirkuma līguma ar nepārprotamu rakstisku iesniegumu, kas jānosūta Pārdevējam pa e-pastu ar elektronisko parakstu.

6.5. Lai ievērotu atteikuma tiesību izmantošanas termiņu, pietiek, ja Patērētājs pirms atteikuma termiņa beigām nosūta Pārdevējam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

6.6. Patērētājs ir atbildīgs par Preču stāvokļa pasliktināšanos vai vērtības samazināšanos, ja Patērētājs ir lietojis Preci citā veidā, nekā ir pietiekoši, lai noskaidrotu Preču raksturu, īpašības un funkcijas.

6.7. Tiešās Preču atgriešanas izmaksas jāsedz Patērētājam.

6.8. Atkāpjoties no Pirkuma līguma, Pārdevējs atdod Patērētājam visus saņemtos maksājumus saskaņā ar Pirkuma līgumu, ieskaitot samaksātās piegādes izmaksas, ne vēlāk kā 14 dienas pēc dienas, kad Pārdevējs uzzina par Patērētāja lēmumu atteikties no Pirkuma līguma.

6.9. Pārdevējs veic šīs atmaksas, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko Patērētājs izmantoja maksājuma veikšanai, ja vien Patērētājs nav devis piekrišanu izmantot citu maksājuma veidu. Par šādu naudas atmaksu Patērētājam nav jāmaksā pakalpojuma maksa vai citas izmaksas.

6.10. Patērētājam ir jāatdod Preces Pārdevējam ne vēlāk kā 14 dienas pēc dienas, kad viņš paziņoja par atteikšanos no Pirkuma līguma.

6.11. Pārdevējam ir tiesības atteikties veikt atmaksu, kamēr Patērētājs nav atgriezis Preces vai kamēr Patērētājs nav iesniedzis pierādījumus par Preču nosūtīšanu atpakaļ.

Personas, kas nav patērētāji

6.12. Pārdevējs piedāvā Pircējiem, kuri nav Patērētāji, papildu 14 dienu atgriešanas tiesības par nelietotām standarta precēm. Tas neattiecas uz pēc individuālā pasūtījuma nestandarta izmēros izgatavotām precēm.

6.13. Preču atgriešana notiek, pamatojoties uz pareizi aizpildītu pieteikumu par atteikšanos no līguma. Pieteikumā jānorāda Preču atgriešanas iemesls. Pieteikums jānosūta pa e-pastu uz mailto:info.baltics@zehndergroup.com ne vēlāk kā 14 dienas pēc Preču saņemšanas.

6.14. Atgriežot Preci, tiks iekasēti 25% no pirkuma cenas, un Pārdevējam ir tiesības ieturēt šo summu.

6.15. Atgriezto Preču iepakojumam jābūt neskartam un tīram. Uz lentas nedrīkst rakstīt vai līmēt to tieši uz iepakojuma. Produkta komerciālais izskats ir pilnībā jāsaglabā.

6.16. Šī atgriešanas politika neattiecas uz Precēm, kas jau tika instalētas.

7. Garantija

7.1. Garantijas termiņš visām precēm ir divdesmit četri (24) mēneši. Neelektriskajiem radiatoriem garantijas termiņš ir sešdesmit (60) mēneši.

7.2. Pircējam ir jāpārbauda Preces tūlīt pēc to saņemšanas. Par visiem defektiem rakstiski jāziņo astoņu (8) dienu laikā pēc to saņemšanas. Pretējā gadījumā iegādātās Preces tiek uzskatītas par pieņemtajām un jebkādas garantijas prasības pret Pārdevēju tiek izslēgtas.

7.3. Par defektiem, kas parādās preču normālas lietošanas laikā, rakstiski jāziņo, tiklīdz tie tiek atklāti, ne vēlāk kā astoņas (8) dienas pēc to atklāšanas. Pretējā gadījumā iegādātās Preces tiek uzskatītas par pieņemtajām un jebkādas garantijas prasības pret Pārdevēju tiek izslēgtas. Ja tiek konstatēts, ka Preces ir bojātas, un Pircējs ir ziņojis par defektiem, kā minēts iepriekš, Pārdevējs var pēc saviem ieskatiem preces labot vai nomainīt. Visas piegādes izmaksas sedz vienādi Pārdevējs un Pircējs. Jebkuras citas garantijas prasības attiecībā uz Preču defektiem ir nepārprotami izslēgtas.

7.4. Atlikušais garantijas perioda ilgums, kas piemērojams oriģinālajai precei, attiecas arī uz rezerves precēm.

7.5. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepārvaramas varas dēļ, sistēmas koncepcijas un konstrukcijas, kas neatbilst attiecīgajam tehniskajam stāvoklim (piemēram, nepiemērotu siltuma nesēju izmantošana), dēļ, kā arī gadījumos, kad netika ievērotas mūsu vadlīnijas par projektu plānošanu, uzstādīšanu, ekspluatāciju un apkopi, kā arī citu personu nepareiza darba dēļ. Garantija neattiecas arī uz detaļām un ekspluatācijas materiāliem, kas ir pakļauti dabiskam nolietojumam (izolācija, elektriskās detaļas, aukstumaģenti, ķimikālijas utt.). Turklāt garantija neattiecas uz: korozijas bojājumiem, kā arī bojājumiem, ko izraisījis pārāk ciets ūdens, pārmērīgs ūdens spiediens, nepareiza atkaļķošana, ķīmiskas vai elektrolītiskas ietekmes utt. Garantija neattiecas uz gadījumiem, kad sistēma periodiski vai ilgstoši bija tukša, tvaika izmantošanas gadījumā, ja ūdenim, ar kuru sistēma tika sildīta, tika pievienotas vielas, kas var agresīvi ietekmēt tēraudu vai izolācijas materiālu, pārmērīgas netīrumu nogulsnes radiatoros vai īslaicīga vai pastāvīga skābekļa esamības sistēmā gadījumos.

8. Īpašumtiesību nodošana

8.1. Piegādātās preces īpašumtiesības paliek Pārdevējam līdz pilna maksājuma saņemšanai. Pircējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu Pārdevēja īpašuma tiesības.

9. Intelektuālais īpašums

9.1. Pārdevēja produkti ir aizsargāti ar patentiem, dizainparaugiem un preču zīmēm. Pārdevēja intelektuālā īpašuma tiesību izmantošana bez rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

10. Atbildības robežas

10.1. Visas Pircēja prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas nav radušies pašai Precei, piemēram, kompensācija par ražošanas izmaksām, izmantošanas pārtraukšanu, pasūtījumu zaudēšanu, peļņas neiegūšanu, trešo personu prasībām vai kompensāciju par netiešiem un izrietošajiem zaudējumiem, neatkarīgi no tiesiskā pamata, nevar būt apmierinātas. Pārdevēja atbildība, kas izriet no Pirkuma līguma vai saistībā ar to vai saistībā ar tā nepareizu izpildi, kopumā ir ierobežota ar cenu, ko Pircējs samaksājis par attiecīgajā Pirkuma līgumā pasūtītajām precēm.

10.2 Pircēja prasības, kas izriet no Pirkuma līguma vai ir saistītas ar tā nepareizu izpildi, ir galīgi izklāstītas šajos Noteikumos. Citas prasības un prasības, kas pārsniedz šo, ir izslēgtas.

11. Piemērojama likumdošana un jurisdikcija

11.1. Šajos noteikumos izklāstīti jautājumi ir izskatāmi Igaunijas likumdošanas izpratnē.

11.2. Harju apgabala tiesai Tallinā, Igaunijā ir jurisdikcija izšķirt visus strīdus saistībā ar šiem Noteikumiem vai pasūtījumus, uz kuriem attiecas šie noteikumi.

11.3. Patērētājs var iesniegt prasību, lai īstenotu savas patērētāju aizsardzības tiesības saistībā ar šiem Noteikumiem Tallinā vai ES valstī, kurā viņš/viņa dzīvo.

12. Pārdevēja kontaktinformācija

Zehnder Baltics OÜ: Rannamõisa tee 38d TALLINA 13516

Zehnder Baltics noliktava: Kalda 9a TALLINA 11625

www.zehnder.lv

Saziņai par vispārējiem jautājumiem: info.baltics@zehndergroup.com

Saziņai par visiem ar pasūtījumiem saistītiem jautājumiem: orders.baltics@zehndergroup.com

 

Spēkā no 2023.g. 1.oktobra

Mēs esam šeit, lai palīdzētu!

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par mūsu produktiem un risinājumiem, ierakstiet tos šeit un mēs sazināsimies ar Jums.